Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών του έργου, επανασχεδιάστηκαν οι πίνακες οργάνων (dashboards) που οπτικοποιούν τα δεδομένα των αυτόματων σταθμών του έργου.

Εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες τιμές των παραμέτρων που μετράνε οι σταθμοί: στάθμη νερού, θερμοκρασία νερού, διαλυμένο οξυγόνο, pH και ηλεκτρική αγωγιμότητα, ενώ επίσης παρουσιάζονται υπό τη μορφή γραφημάτων και οι χρονοσειρές των δεδομένων, των 30 τελευταίων ημερών.

Μπορείτε να επισκέπτεστε τα dashboards των τριών σταθμών που έχουν εγκατασταθεί μέχρι τώρα μέσα από τους παρακάτω συνδέσμους:

Ληθαίος – Τρίκαλα

Λουτρά Υπάτης – Σπερχειός

Πικροδάφνη – Αττική