Κατά το διάστημα 24-26/7/2020, πραγματοποιήθηκαν εργασίες πεδίου στους αυτόματους σταθμούς παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας υδάτων, που βρίσκονται εγκατεστημένοι στους ποταμούς Ληθαίο και Σπερχειό. Εκτός της τακτικής συντήρησης και της συγκριτικής αξιολόγησης των μετρήσεων των σταθμών, με φορητά όργανα μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων, καταγράφησαν και τα απόλυτα υψόμετρα των αισθητήρων σε σχέση με το επίπεδο της θάλασσας. Στις επόμενες ημέρες θα ανανεωθούν τα διαγράμματα των μετρήσεων στάθμης ώστε να συμπεριλάβουν και αυτή την πληροφορία. Δείτε τις μετρήσεις των σταθμών εδώ.