Στη νέα εργασία, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Sensors (MDPI, Switzerland), επιχειρείται μια συγκριτική αξιολόγηση ανάμεσα σε δύο αισθητήρες μέτρησης της στάθμης, ενός πιεζομετρικού και ενός αισθητήρα υπερήχων, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στον αυτόματο σταθμό του έργου Open ELIoT στο αστικό ρέμα της Πικροδάφνης (Αττική).

αυτόματος σταθμός στη πικροδάφνη
Ο σταθμός στο ρέμα της Πικροδάφνης, όπου διακρίνεται ο αισθητήρας υπερήχων. Ο πιεζομετρικός αισθητήρας είναι βυθισμένος μέσα στην υδάτινη στήλη, τοποθετημένος μέσα σε σκληρό πλαστικό σωλήνα για προστασία.

Η εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα πως, παρά τις μικρές αποκλίσεις, η χρησιμοποίηση ενός αισθητήρα υπερήχων μπορεί να υποκαταστήσει ικανοποιητικά τον κατά πολύ περισσότερο δαπανηρό πιεζομετρικό αισθητήρα, σε περιπτώσεις που οι υδρολογικές και γεωμορφολογικές συνθήκες του σημείου εγκατάστασης το υπαγορεύουν, όπως π.χ. ο αυξημένος κίνδυνος καταστροφής από φερτά υλικά ή βανδαλισμό.

Η πλήρης αναφορά της δημοσίευσης είναι: Panagopoulos, Y.; Papadopoulos, A.; Poulis, G.; Nikiforakis, E.; Dimitriou, E. Assessment of an Ultrasonic Water Stage Monitoring Sensor Operating in an Urban Stream. Sensors 202121, 4689. https://doi.org/10.3390/s21144689 και είναι από τον παρακάτω σύνδεσμο.

μετρήσεις του σταθμού
μετρήσεις του σταθμού