Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να συλλέξει πληροφορίες για την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των παραδοτέων του έργου και ιδιαίτερα της πλατφόρμας οπτικοποίησης και επεξεργασίας δεδομένων.

Η διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα 10 λεπτά ενώ το αποτέλεσμα του είναι εξαιρετικά σημαντικό αφού θα δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την βελτίωση του συστήματος παρακολούθησης υδάτων Open ElioT.

Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω το 2ο ερωτηματολόγιο του έργου.