Το τέλος του 2019 βρίσκει αρκετές από τις δράσεις του Έργου ολοκληρωμένες ή με σημαντική πρόοδο.

Η Ενότητα Εργασίας 1 που αφορούσε στην ανάλυση απαιτήσεων των χρηστών αποτέλεσε την πρώτη δράση που ολοκληρώθηκε, θέτοντας τη βάση για την ανάπτυξη του Έργου. Μέσα από τη συμπλήρωση ειδικά συνταχθέντων ερωτηματολογίων από τους δυνητικούς χρήστες των υπηρεσιών του Έργου, καθορίστηκαν οι απαιτήσεις των πρώτων. Κατόπιν, μετά από ενδελεχή έρευνα των διαθέσιμων επιλογών στη διεθνή αγορά, εντοπίστηκαν οι βέλτιστες επιλογές σε αισθητήρες μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων και στη διαδικτυακή πλατφόρμα συλλογής και παρουσίασης των δεδομένων.

Η Ενότητα Εργασίας 2 που αφορούσε στην ανάπτυξη των σταθμών και της διαδικτυακής πλατφόρμας προχώρησε σε μεγάλο βαθμό, καθώς οι πρώτοι σταθμοί κατασκευάστηκαν, ενώ και η πλατφόρμα ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία. Ακολούθησαν μάλιστα και οι πρώτες αναβαθμίσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Τεχνικό Δελτίο. Όλες αυτές οι διαδικασίες τεκμηριώθηκαν μέσα από τα αντίστοιχα παραδοτέα.

Η Ενότητα Εργασίας 3 που αφορά στην πιλοτική λειτουργία και βελτιστοποίηση του συστήματος συλλογής περιβαλλοντικών πληροροφοριών βρίσκεται σε εξέλιξη και θα εξακολουθήσει να τρέχει έως και τη λήξη του Έργου, στοχεύοντας στη διαρκή αναβάθμιση του συστήματος. Η σημαντικότερη δράση της ενότητας που αφορούσε στην πιλοτική εγκατάσταση των πρώτων σταθμών ολοκληρώθηκε με την επιτυχημένη εγκατάσταση τριών σταθμών σε ισάριθμα υδάτινα σώματα. Δείτε τις μετρήσεις των σταθμών του έργου εδώ.